Nyereség szerinti összehasonlítás az utazási irodák között az első 12.

Az adózott eredmények a 2018 évben:

Az első 12 utazási iroda bevételeinek és azok nyereségének kimutatása.

A értékesítés nettó árbevétel és az adózott eredmény a 2018 évben. Érdekes megfigyelni, hogy milyen kevés a nyereség a bevételhez képest:

Pénzügyi helyzet egy utazási irodánál

Az oldalunkon szereplő adatokat, pénzügyeit a társaságok által leadott hivatalos dokumentumok felhasználásával készítjük. A letétbe helyezett éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, egyszerűsített beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló adatai, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt nyilvánosak, azokról bárki tájékoztatást kaphat, és másolatot készíthet.

Pénzügyi helyzet vizsgálata

Egy utazási iroda pénzügyi helyzetének vizsgálatakor elsődlegesen a mérleg, és az eredménykimutatás adatai lehetnek segítségünkre. Az ezekből az adatokból számított mutatók értelmezése, a korábbi időszakokhoz viszonyított változásuk mértéke segít képet kapni arról, hogy milyen tendenciák, változások mentek végbe a megvizsgált utazási irodánál, és ezáltal arra is következtethetünk, hogy milyen lesz az utazási iroda  pénzügyi helyzete a közeljövőben.

Átnézzük a mérleget és az alábbi adatokat az utazási iroda lapján meg is jelenítjük:

  • Értékesítés nettó árbevétele
  • Adózott eredmény
  • Pénzeszközök
  • Rövid lejáratú kötelezettségek
  • Átlagos statisztikai létszám
  • Személyi jellegű ráfordítások

Mérleg áttekintése

A mérleg kétoldalú, az utazási iroda vagyonát kettős vetületben mutatja be, egyik oldalon a vállalat eszközeit (Assets), míg másikon a forrásait (Liabilities) veszi számba egy adott időpillanatban (ún. fordulónapon), például egy negyedév vagy számviteli év végén.
A cég eszközök fejezik ki azon javakat (lehet például pénz, tárgyi eszköz, stb.), amelyek fölött a társaság diszponál, míg a források (pl. hitelek, számlatartozások, jegyzett tőke, eredménytartalék) jelenítik meg a cég kötelezettségeit az állam, alkalmazottai, üzleti partnerei vagy tulajdonosai felé.
A könyvelés általában forintban kifejezve történik, az utazási iroda eszközei és forrásai bekerülési, másképp könyv szerinti értékükön kerülnek elszámolásra.
Nem tartjuk feladatunknak, hogy itt ezen az oldalon elmagyarázzuk a mérleg készítés szabályait. A lényeges tételeket feltüntettük az adott utazási iroda lapján, ahol az éveket és a tételeket össze lehet hasonlítani.

Fontosabb kifejezések

Értékesítés nettó árbevétele

Belföldi értékesítés árbevételeként kell elszámolni a belföldön értékesített vásárolt és saját termelésű készlet, valamint a belföldön teljesített szolgáltatás értékét. A belföldi értékesítés árbevételének elszámolása szempontjából belföld a Magyar Köztársaság területe. Belföldi értékesítés árbevételeként kell elszámolni a vámszabad és a tranzitterületen lévő vállalkozónak történő közvetlen értékesítés értékét, továbbá a vámszabad és a tranzitterületen lévő vállalkozónál a belföldön lévő vállalkozónak, más vámszabad és tranzitterületen lévő vállalkozónak történő közvetlen értékesítés értékét. Magyarul: Az utazási iroda bevételi az utazások eladásakor.

Adózott eredmény

Az adófizetési kötelezettség teljesítése után állapítják meg az adózott eredmény nagyságát. Az adófizetési kötelezettség összegét az adóbevallás alapján kell szerepeltetni az eredménykimutatásban. Az adózott eredmény az adózás előtti eredmény és az adófizetési kötelezettség különbözetével egyezik meg.

A mérleg szerinti eredmény az osztalékra, részesedésre igénybe vett összeggel csökkentett adózott eredmény. Amennyiben a tárgyévi adózott eredmény nem nyújt fedezetet a jóváhagyott osztalékra, részesedésre, a szabad eredménytartalék erre igénybe vehető, akkor a szabad eredménytartalékból igénybe vett összeget is be kell állítani az eredménykimutatásba.

Személyi jellegű ráfordítások

Bérköltség: Alapbér, törzsbér, bérpótlékok, kiegészítő fizetés, prémium, jutalom, egyéb bér
Személyi jellegű egyéb kifizetések: Étkezési hozzájárulás, reprezentációs költség, szerzői jogdíj, végkielégítés, találmányi díj, betegszabadságra eső bér, jubileumi jutalom, munkáltatót terhelő táppénz
Bérjárulékok: társadalombiztosítási kötelezettség, egészségügyi hozzájárulás (EHO), munkaadói járulék, szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás

Pénzeszközök

A pénzeszközök a készpénz, az elektronikus pénzeszközök és csekkek, továbbá a bankbetétek foglalják magukba..
A gazdálkodó házipénztárában a pénzkezelési szabályzatban meghatározott mennyiségű készpénzzel biztosítja a készpénzfizetéseinek teljesítését.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettség az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel ideértve a hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztéseket is.

Átlagos statisztikai létszám

Az átlagos állományi létszámot kell jelenteni, ami a munkavállalók (alkalmazásban állók, további munkaviszonyban állók, egyéni vállalkozó és nem fizetett segítő családtagja) folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján számított mutató.

Eladósodottság foka

Az eladósodottság foka azt az arányt mutatja meg, hogy milyen mértékben lettek kölcsönökből, hitelekből (kötelezettségekből) finanszírozva az  utazási iroda tulajdonában lévő eszközök. Minél alacsonyabb a mutató értéke, annál kedvezőbb az  utazási iroda pénzügyi megítélése. 50-60% körül már megfelelőnek számít a mutató értéke.

Hasznos linkek

Az utazási iroda jelen idő szerinti adatait, cégkivonatát, mérlegét és egyéb más hasznos információkat az alábbi olalakon találja meg. Az adatok letöltéshez többségében szüksége lesz az utazási iroda adószámára vagy a cégjegyzékszámára